บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
34
• หญิง
24
รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
14
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• ครูอัตราจ้าง
17
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
3
• หัวหน้างาน
22
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
5
• เจ้าหน้าที่
11
• ผู้ช่วยงาน
28
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
• แผนกวิชาช่างยนต์
7
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
• แผนกวิชาการบัญชี
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
11
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
7
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5
• งานปกครอง
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
7
• งานวัดผลและประเมินผล
6
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
26
• มีใบประกอบวิชาชีพ
29
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
3
รวม
58