บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
29
• หญิง
25
รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
14
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• ครูพิเศษสอน
14
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
2
• หัวหน้างาน
22
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
5
• เจ้าหน้าที่
14
• ผู้ช่วยงาน
33
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• แผนกวิชาช่างยนต์
6
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
• แผนกวิชาการบัญชี
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
12
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
10
• งานวางแผนและงบประมาณ
6
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
8
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
16
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
19
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
• งานทะเบียน
6
• งานวัดผลและประเมินผล
17
• งานสื่อการเรียนการสอน
6
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
4
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
27
• มีใบประกอบวิชาชีพ
27
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
56