หัวหน้าแผนกนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการกรรณิการ์ ยาวิปา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
พนักงานราชการ(สอน)อุไรวรรณ ชมสวน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนนางสาววารุณี อุตสัง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อัจจิมา กองคำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์