หัวหน้าแผนกนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ครูประจำนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการกรรณิการ์ ยาวิปา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
พนักงานราชการ(สอน)อุไรวรรณ ชมสวน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนายพงศกร วงศ์ไทย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววารุณี อุตสัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อัจจิมา กองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์