หัวหน้าแผนกนายปกรณ์ อินทร์ไชย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)ทนงศักดิ์ คำเหลือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายอนุศร ทับทิม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูพิเศษสอนนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์