หัวหน้าแผนกปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนเขมจิรา บุญสุข
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานทศพล เสือกระจ่าง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน