หัวหน้าแผนกนายผดุง สีเขียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
ครูประจำปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างเขมจิรา บุญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน