หัวหน้าแผนกอักษรทัย งามแสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)นายสุรชัย พรมมา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพล ภู่สวาสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอนคมกริช มะโนมูล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพล ใจธรรม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศิริวรรณ แหงมงาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง