หัวหน้าแผนกนายทศพล ภู่สวาสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน)นายสุรชัย พรมมา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอนคมกริช มะโนมูล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวศิริวรรณ แหงมงาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพล ใจธรรม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง