หัวหน้าแผนกนายทศพล ภู่สวาสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนายสุรชัย พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังคมกริช มะโนมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพล ใจธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสมศักดิ์ แซ่พ่าน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง