หัวหน้าแผนกนายนที ศรีนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู
ครูพิเศษสอนนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภูมิสิทธิ์ แก้วคำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์