หัวหน้าแผนกนายนที ศรีนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์