หัวหน้าแผนกนางสาวปาริชาต สวยรูป
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู
พนักงานราชการ(สอน)นายประภาส ขุนชุ่ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสุจิตรา คูหา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูอัตราจ้างกัลย์สุดา แหวนทองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี