หัวหน้าแผนกนายบรรจง วงศ์ใจมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
ครูพิเศษสอนนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวรเชษฐ์ แก้วดำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ