หัวหน้าแผนกนายบรรจง วงศ์ใจมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
ครูอัตราจ้างนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวรเชษฐ์ แก้วดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธัญลักษณ์ เกตุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ