หัวหน้างานปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางมลฤดี วงศ์ใจมา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)