หัวหน้างานนายประภาส ขุนชุ่ม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางมลฤดี วงศ์ใจมา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)