หัวหน้างานกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู
เจ้าหน้าที่โศรยา ม้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางมลฤดี วงศ์ใจมา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)