หัวหน้างานนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยงานนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ธัญลักษณ์ เกตุ้ย
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์