หัวหน้างานนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ธัญลักษณ์ เกตุ้ย
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์