หัวหน้างานนางสาวปาริชาต สวยรูป
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางสาววัชรีพร สันตะวา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางนุชนาถ ยาแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน