หัวหน้างานนายบรรจง วงศ์ใจมา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่โศรยา ม้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุศรัณยพงศ์ จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ