หัวหน้างานนายทศพล ภู่สวาสดิ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศรีประภา ชื่นสมบัติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่พรรณี อัจจิมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่โศรยา ม้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ศรัณยพงศ์ จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่ปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่เขมจิรา บุญสุข
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุรพล ใจธรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่