หัวหน้างานนายทศพล ภู่สวาสดิ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างพรรณี อัจจิมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่พิเชษฐ์ หมื่นขันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่กฤษณพงศ์ อัศวมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่บุญธรรม ปั๋นจักร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่โศรยา ม้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงานนายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายบุญลือ ปักศรี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายพงศกร วงศ์ไทย
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุรพล ใจธรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่