หัวหน้างานนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงานศิริวรรณ แหงมงาม
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการกรรณิการ์ ยาวิปา
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)อัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)อุไรวรรณ ชมสวน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)