หัวหน้างานนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู
ผู้ช่วยงานนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพงศกร วงศ์ไทย
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)อุไรวรรณ ชมสวน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)