หัวหน้างานปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ