หัวหน้างานปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวศิริวรรณ สรรกุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงานนางสาวปาริชาต สวยรูป
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการกัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณเขมจิรา บุญสุข
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ