หัวหน้างานนายนที ศรีนะ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวภาสินี ประมูลเฉโก
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงานนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ