หัวหน้างานนายนที ศรีนะ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ