หัวหน้างานนางสุจิตรา คูหา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานนายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปาริชาต สวยรูป
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจกัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ