หัวหน้างานนางสุจิตรา คูหา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย