หัวหน้างานนายประภาส ขุนชุ่ม
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นายสถาปัตย์ รวมนิล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงานนายบรรจง วงศ์ใจมา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง