หัวหน้างานนายทศพล ภู่สวาสดิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายบรรจง วงศ์ใจมา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง