หัวหน้างานนายประภาส ขุนชุ่ม
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางสาวอรอุมา กันหา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงานนายบรรจง วงศ์ใจมา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชัย มันจันดา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายผดุง สีเขียว
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายพงศกร วงศ์ไทย
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง