หัวหน้างานนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนันทัชพร กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสถาปัตย์ รวมนิล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางมลฤดี วงศ์ใจมา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพิชญาภา ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทนงศักดิ์ คำเหลือง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวปาริชาต สวยรูป
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการคมกริช มะโนมูล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากรรณิการ์ ยาวิปา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเขมจิรา บุญสุข
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศิริวรรณ แหงมงาม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา