หัวหน้างานนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวอรอุมา กันหา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนันทัชพร กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพงศกร วงศ์ไทย
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา