หัวหน้างานกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน