หัวหน้างานกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวนันทัชพร กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเขมจิรา บุญสุข
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน