หัวหน้างานนางสุจิตรา คูหา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้างพรรณี อัจจิมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่โศรยา ม้าแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนันทัชพร กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววัชรีพร สันตะวา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางมลฤดี วงศ์ใจมา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางพิชญาภา ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวปาริชาต สวยรูป
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษากัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา