หัวหน้างานนางสุจิตรา คูหา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวอรอุมา กันหา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนันทัชพร กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางพิชญาภา ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษากัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา