หัวหน้างานนายอนุศร ทับทิม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงานวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาธัญลักษณ์ เกตุ้ย
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา