หัวหน้างานนายบุญลือ ปักศรี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวอรอุมา กันหา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา