หัวหน้างานทนงศักดิ์ คำเหลือง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายบุญลือ ปักศรี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน