หัวหน้างานทนงศักดิ์ คำเหลือง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงานนายพัทธ์สิน สถิตย์เดชาวัชร์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน