หัวหน้างานนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางพิชญาภา ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงานนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาววารุณี อุตสัง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน