หัวหน้างานนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววารุณี อุตสัง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนวรเชษฐ์ แก้วดำ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางพิชญาภา ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงานนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู