หัวหน้างานอุไรวรรณ ชมสวน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงานนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลกัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย