หัวหน้างานอุไรวรรณ ชมสวน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงานนายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายบรรจง วงศ์ใจมา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการกัลย์สุดา แหวนทองคำ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายวงศกร อะนันทา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสุรพล ใจธรรม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลอัจจิมา กองคำ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล