หัวหน้างานนายเกษมสันต์ ยะตินันท์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวภาสินี ประมูลเฉโก
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงานนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนวรเชษฐ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนทศพล เสือกระจ่าง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน