หัวหน้างานนายจิระศักดิ์ แม่หล่าย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี