หัวหน้างานนายจิระศักดิ์ แม่หล่าย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวศิริวรรณ สรรกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงานนายประภาส ขุนชุ่ม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุรชัย พรมมา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายบรรจง วงศ์ใจมา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุศร ทับทิม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายนที ศรีนะ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยเขมจิรา บุญสุข
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทศพล ภู่สวาสดิ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี